Wymagania 1-3 Dan - Kostrzyński KLub Karate

Przejdź do treści
FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION

SHODAN - 1 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki
2. Uraken uchi
3. Gyaku zuki
4. Oi zuki
5. Oi-gyaku zuki
6. Kizami zuki, oi zuki
7. Kizami zuki, gyaku zuki
8. Oi zuki, kizami zuki
9. Oi zuki, uraken uchi
10. Oi zuki, gyaku zuki
11. Gyaku zuki, gyaku zuki
12. Gyaku zuki, uraken uchi
13. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki
14. Dowolna kombinacja tsuki
15. Mae geri, oi zuki
16. Gyaku zuki, mae geri
17. Gyaku zuki, mawashi geri
18. Gyaku zuki, yoko geri
19. Ushiro geri, gyaku zuki
20. Mae geri, oi zuki, gyaku zuki
21. Dowolna kombinacja keri
22. Shiho-geri -Mae geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri
Kata:
1. Bassai Dai + bunkai
2. Jion + bunkai
3. Kanku Dai + bunkai
4. Hangetsu + bunkai
5. Empi + bunkai
6. Tekki Nidan + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite

NIDAN- 2 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki
2. Uraken uchi
3. Gyaku zuki
4. Oi zuki
5. Oi-gyaku zuki
6. Kizami zuki, gyaku zuki
7. Kizami zuki, oi zuki
8. Gyaku zuki, gyaku zuki
9. Gyaku zuki, uraken uchi
10. Oi zuki, kizami zuki
11. Oi zuki, uraken uchi
12. Gyaku zuki, oi zuki
13. Gyaku zuki, kizami zuki, gyaku zuki
14. Gyaku zuki, kizami zuki, oi zuki
15. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki, oi zuki, gyaku zuki
16. Mae geri, oi zuki
17. Mawashi geri, oi zuki
18. Mawashi geri, gyaku zuki
19. Ushiro geri, uraken uchi
20. Mae geri keage, oi zuki, gyaku zuki
21. Dowolna kombinacja tsuki-keri
22. Shiho-geri -Mae geri keage, mae geri kekomi, yoko geri keage,yoko geri kekomi,
mawashi geri, ushiro geri
Kata:
1. Kanku Sho + bunkai
2. Bassai Sho + bunkai
3. Jitte + bunkai
4. Chinte + bunkai
5. Tekki Sandan + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite

SANDAN -3 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki, gyaku zuki
2. Kizami zuki, oi zuki
3. Gyaku zuki, gyaku zuki
4. Gyaku zuki, uraken uchi
5. Oi zuki, kizami zuki
6. Oi zuki, uraken uchi
7. Gyaku zuki, oi zuki
8. Gyaku zuki, kizami zuki, gyaku zuki
9. Gyaku zuki, kizami zuki, oi zuki
10. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki, oi zuki, gyaku zuki
11. Mae geri keage, oi zuki
12. Mawashi geri, oi zuki
13. Mawashi geri, gyaku zuki
14. Ushiro geri, uraken uchi
15. Mawashi geri, uraken uchi, gyaku zuki
16. Yoko geri keage, uraken uchi, gyaku zuki
17. Ushiro geri, uraken uchi, gyaku zuki
18. Mae ashi yoko geri keage, gyaku zuki
19. Mae ashi mae geri keage, kizami zuki
20. Kizami zuki, gyaku zuki, mawashi geri
21. Gyaku zuki, mawashi geri, gyaku zuki
22. Mae ashi ura mawashi geri
23. Ura mawashi geri
24. Ushiro ura mawashi geri
25. Mae ashi mawashi geri, ushiro ura mawashi geri
26. Mawashi geri, ushiro ura mawashi geri
Kata:
1. Gankaku + bunkai
2. Sochin + bunkai
3. Nijushiho + bunkai
4. Wankan + bunkai
5. Jiin + bunkai
6. Meikyo + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite
Wróć do spisu treści